☀️ VAKANTIE KORTING | -50% OP ALLES! ⛱️

:
:
:
0,00
0
0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelwagen.

Invoering van de ja-ja sticker

Dit is de sticker die je moet plakken als je ongeadresseerd drukwerk wenst te ontvangen.

Amsterdam

Op 1 januari heeft de gemeente Amsterdam het eerste gebruik van de ja-ja sticker ingevoerd.

Sinds de invoering van het nieuwe ja-sticker systeem wordt reclamedrukwerk alleen nog verspreid als op een brievenbus een Ja/Ja-sticker is geplakt. Uit onderzoek blijkt dat dit geldt voor 19% van de brievenbussen in Amsterdam. Hierdoor wordt dus veel papier bespaard. Vóór de invoering van de Ja/Ja-sticker werd reclamedrukwerk verspreid in 49% van de brievenbussen. Dat betekent dat door de invoering van deze nieuwe regel bij ongeveer 30% van de Amsterdamse huishoudens niet langer reclamedrukwerk wordt bezorgd. Alleen al in Amsterdam scheelt dat per huishouden 33 kg papierafval per jaar.

Rotterdam

Inwoners van Rotterdam ontvangen vanaf 1 januari 2020 wel huis-aan-huisbladen in de bus maar geen reclamefolders meer. Als bewoners ook standaard nog reclamefolders in de bus ontvangen, dan zullen inwoners van de gemeente Rotterdam een ja ja sticker op de brievenbus moeten plakken. Geen ja-sticker betekent: wél Huis-aan-Huis bladen, maar géén reclamefolders.

De gemeente Rotterdam hoopt met dit nieuwe systeem jaarlijks meer dan 3 miljoen kilo papier te besparen. Jaarlijks ontvangt een gemiddeld huishouden namelijk 34 kilo aan ongevraagde reclamefolders in de bus.

Volgens de Rotterdamse wethouder Arno Bonte zorgen ongevraagde reclamefolders een onnodige belasting op het milieu. Met het nieuwe systeem maakt de gemeente daar een einde aan wat het milieu ten goede komt.

Den Haag

Bij de behandeling van het Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 in december 2015 is in de Haagse gemeenteraad voor het eerst gesproken over de invoering van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. In de praktijk gooien veel mensen reclamedrukwerk ongelezen weg en nemen zij niet de moeite om één van de opt-out stickers van de reclamebranche (nee/ja of nee/nee) op hun brievenbus te plakken. De verwachting is dat door deze maatregel de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee de hoeveelheid papierafval vermindert. Op 26 maart 2020 heeft de Haagse gemeenteraad besloten tot het invoeren van het opt-in systeem (RIS304163). De wijziging van de Haagse Afvalstoffenverordening waarin de invoering van het Haagse opt-in systeem is geregeld is op 1 juli 2020 van kracht geworden.

Bergeijk

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 20 februari 2020 besloten tot het invoeren en naleven van een Ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Huishoudens in de gemeente Bergeijk zonder Ja-sticker op de brievenbus, mogen per 1 november 2021 geen reclamefolders/folderpakket meer ontvangen.

Op basis van gegevens uit 2018 afkomstig vanuit het CBS/Statline telt de gemeente Bergeijk +- 7700 huishoudens. We nemen aan dat 49% (onderzoeksbureau OIS²) van alle huishoudens momenteel ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, oftewel voor de gemeente Bergeijk +-3773 huishoudens. Na invoering van de Ja-sticker in de gemeente Amsterdam nam het aantal huishoudens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk ontving af van 210.000 naar 80.000 (afname van 61,9%). Deze aanname in betekent voor de gemeente Bergeijk dat ná invoering van de Ja-sticker het aantal huishoudens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt afneemt tot 1438 huishoudens. Waarmee een potentiele papierbesparing van ruim 77.000 kilo gerealiseerd kan worden.

Utrecht

Utrechters gooien per jaar gemiddeld 4,2 kg minder ongeadresseerd reclamedrukwerk weg sinds de invoering van de Ja-Ja-sticker op 1 januari 2020. Dat is bijna een kilo meer papierbesparing per inwoner dan verwacht. Dit komt door een flinke daling van het aantal adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk mag worden bezorgd in Utrecht.

Voor de invoering van het zogenoemde opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk was de verwachting dat er 1.200 ton papier bespaard zou worden, ongeveer 3,4 kg per inwoner per jaar. Uit sorteeranalyses van het huishoudelijke restafval en papier en karton blijkt dat op dit moment 1.500 ton papier wordt bespaard, ongeveer 4,2 kg per inwoner per jaar.

In 2018 is er een telling gedaan van stickers op Utrechtse brievenbussen. Van een steekproef van 3.000 adressen is geteld of er een sticker op de brievenbus zit, en zo ja, wat voor sticker. In december 2020 is de telling herhaald. Hieruit blijkt dat het percentage adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk bezorgd mag worden, is gedaald van 48 procent naar 11 procent. Dat is een afname in het aantal adressen van 77 procent.

Enschede

Vanaf 1 april 2022 geldt in Enschede de Ja-Ja sticker. Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun brievenbus plakken.

De gemeenteraad heeft in meerderheid gekozen voor de invoering van een ja-ja-sticker die tot een forse vermindering van de verspreiding van papier moet leiden. Inwoners krijgen in dat geval standaard geen ongeadresseerd drukwerk zoals reclamefolders bezorgd. Willen mensen wel folders en/of huis-aan-huisbladen ontvangen, dan kunnen ze dat met een ja-ja-sticker aangeven.

De raad schaarde zich achter een motie van ChristenUnie en GroenLinks waarin de komst van de ja-ja-sticker mogelijk wordt gemaakt.  Alleen de fracties van VVD, PVV, Enschede Anders, DPE en Groep Versteeg, gezamenlijk goed voor 9 van de 39 zetels, stemden om uiteenlopen redenen tegen. Wethouder Jurgen van Houdt gaat nu alle noodzakelijke stappen zetten die de invoering van de sticker mogelijk moet maken.

Hengelo

Vanaf 1 juni 2022 geldt in Hengelo de Ja-Ja sticker. Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun brievenbus plakken. De nieuwe regels zijn op 9 februari door de Hengelose gemeenteraad vastgesteld en opgenomen in de Afvalstoffenverordening. Het doel van de Ja-Ja sticker is om papierafval te voorkomen.

Begin november 2019 nam de gemeenteraad van Hengelo een motie aan waarin zij het college verzocht een Ja-Ja sticker in te voeren. De gemeente vindt zorgvuldigheid bij het invoeren van dit systeem belangrijk. De mogelijke gevolgen van de invoering van de Ja-Ja sticker voor verenigingen en scholen die oud papier inzamelen, is een aandachtspunt. Als het nieuwe systeem een terugloop van de oud papierinkomsten veroorzaakt, dan ontvangen verenigingen en scholen daarvoor compensatie van de gemeente.

Heemstede

Op 1 januari 2022 heeft Heemstede de ja-ja sticker ingevoerd.

De motie ja-ja-sticker, zoals aangenomen door de Gemeenteraad op 14 september 2018, verzoekt het College ‘onderzoek te doen naar de wijze waarop het systeem met een ja-ja sticker het beste ingevoerd kan worden in Heemstede en op welke wijze het beste draagvlak gecreëerd kan worden zodat het systeem positief ontvangen kan worden’. In kaart is gebracht welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welk budget beschikbaar moet worden gesteld om de motie tot uitvoering te brengen.

Het bestaande systeem van nee-ja stickers en nee-nee stickers wordt uitgebreid met de ja- ja sticker. Deze stickers zijn na invoering gratis verkrijgbaar op het raadhuis van Heemstede. Het aantal kilo’s reclamefolders wordt hiermee verminderd.